Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
System rozgrywek
 
Sponsorzy
 


 

 
 

Regulamin Sponsoringu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej

§ 1. [Przepisy ogólne]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady sponsoringu Sarmackiej Ligi Piłkarskiej, zwanej dalej SLP.
2. Zasady niniejszego Regulaminu obowiązują każdy klub SLP, i mają zastosowanie także odnośnie związku.

§ 2. [Rodzaje sponsoringu]
1. Ustala się następujące poziomy sponsoringu:
    a) Sponsor,
    b) Sponsor - partner,
    c) Sponsor główny.
2. Każdy Sponsor może wybrać rodzaj tytułu (poziomu) w drodze indywidualnych ustaleń z związkiem bądź drużyną sponsorowaną.
3. Wszystkie środki przekazywane sponsorowanym są jawne i powinny mieć odzwierciedlenie w bilansach finansowych drużyn, publikowanych na ich stronach www.
4. Zakazane jest objęcie wszystkich tytułów sponsorskich przez jednego Sponsora.
5. Dopuszczalne jest posiadanie klku Sponsorów i Sponsorów - partnerów.
6. Zakazane jest posiadanie więcej niż jednego Sponsora głównego.

§ 3. [Zakres sponsoringu]
1. Sponsoring może przyjmować następujące formy:
    a) wsparcie finansowe,
    b) wsparcie logistyczne - ufundowanie budowy stadionu, lub innego budynku,
    c) wsparcie logistyczne - ufundowanie witryny internetowej.
2. Sponsor deklaruje rodzaj wsparcia w każdorazowo podpisywanej umowie z sponsorowanym.
3. Umowy sponsorskie obowiązują w trakcie sezonu, w którym zostały zawarte, bądź w sezonie, który następuje bezpośrednio po przewie w rozgrywkach, podczas której umowa została zawarta.
4. Umowy sponsorskie nie przedłużają się automatycznie na nowy sezon.

§ 4. [Korzyści Sponsora]
1. Korzyści osiągane przez Sponsora w wyniku zawarcia umowy sponsorskiej są każdorazowo ustalane pomiędzy stronami umowy.
2. Korzyści, o których mowa w pkt. 1, nie mogą naruszać zapisów prawa Księstwa Sarmacji.

§ 5. [Korzyści Sarmackiej Ligi Piłkarskiej]
Każdy Klub zobowiązany jest do przekazania 10% z uzyskanych środków sponsorskich na konto Sarmackiej Ligi Piłkarskiej. W przypadku wsparcia logistycznego - Klub przekazuje 10% wartości wsparcia.

§ 6. [Przepisy końcowe]
1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony większością 2/3 głosów Zarządu Ligi.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.